Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, efterfølgende betegnet som Sælger.

§ 1 Generelle oplysninger, begrebsdefinitioner

(1) Følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder i den på bestillingstidspunktet gældende udgave anvendelse for alle aftaler og kontrakter der indgås mellem sælger og kunden.

(2) Forbruger er enhver fysisk person, som indgår en retshandel med et formål, som hverken kan tilregnes dennes erhvervsmæssige eller selvstændige beskæftigelse. Erhvervsdrivende iht. salgs- og leveringsbetingelserne er fysiske eller juridiske personer eller personselskaber med egen retsevne, som ved indgåelse af retshandelen handler i deres erhvervsmæssige eller selvstændige funktion. Kunder iht. salgs- og leveringsbetingelserne er både forbrugere og erhvervsdrivende.

(3) Individuelle aftaler går forud for disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Afvigende, modstående eller supplerende almindelige salgs- og leveringsbetingelser bliver ikke kontraktindhold, med mindre der samtykkes udtrykkeligt at de er gyldige.

§ 2 Indgåelse af kontrakt

(1) Præsentationen af varerne på sælgers hjemmeside er ikke et tilbud i retlig forstand, men kun en opfordring til kunden, at afgive et tilbud i retlig forstand. De bestilte varer kan på grund af de teknisk betingede præsentationsmuligheder inden for rimelighedens rammer afvige ubetydeligt fra de i internettet præsenterede varer, især kan der her forekomme farvemæssige afvigelser, såfremt dette er rimeligt.

(2) Kundens bestilling kan ske via sælgers internetside, pr. e-mail, telefonisk eller også skriftligt. Kundens bestilling udgør et bindende tilbud til at indgå en købsaftale om de/n bestilte vare/r.

(3) Sælger vil omgående bekræfte modtagelsen af kundens bestilling pr. e-mail.

a) Købsaftalen kommer ved betaling via forudbetaling/bankoverførsel, faktura eller pr. efterkrav ikke allerede i stand med denne bestillingsbekræftelse, men først med forsendelsen af en separat e-mail med en ordrebekræftelse eller levering af varen. Sælger er berettiget til at acceptere det i bestillingen implicerede aftaletilbud inden for 5 arbejdsdage. Ved varer, der bestilles elektronisk, er sælger berettiget at acceptere bestillingen inden for 2 arbejdsdage efter modtagelsen. Det er det samme som en accept, hvis sælger leverer de bestilte varer inden for denne frist.

b) Desuden indgås aftalen, afhængigt af den valgte betalingsmetode, allerede med kundens betalingsanvisning.

(4) Sælger er berettiget til at annullere hele kundens bestilling, i tilfælde af åbenlyst fejlagtige prisangivelser. Dette gælder især for manglende priser, varer der er prissatte til 0 Euro eller fejlagtige sæt-priser på grund af shopfejl. Dette gælder også, hvis produkter ikke længere kan leveres pga. uforudsigelige leveringsflaskehalse. Allerede modtagne betalinger refunderes straks af sælger (dvs. inden for syv dage efter annullering) via den betalingsmetode, som kunden har valgt. En annullering fra sælgers side, medfører ingen omkostninger for kunden.

(5) Aftalen indgås med forbehold for egen rettidig og korrekt leverance. Dette gælder kun i tilfælde af, at den manglende levering ikke kan tilregnes sælger, og at han med den fornødne agtpågivenhed har aftalt et konkret dækningskøb med leverandøren. Sælger vil gøre alle rimelige anstrengelser for at skaffe varen. Ellers vil modydelsen omgående blive refunderet. I tilfælde af at varen ikke eller kun til dels er disponibel, vil kunden omgående blive informeret.

(6) Såfremt kunden har bestilt varen elektronisk, vil sælger gemme aftaleteksten og efter indgåelse af aftalen pr. e-mail sende den til kunden sammen med de retsgyldigt præsenterede almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 3 Ejendomsforbehold

(1) Ved forbrugere forbeholder sælger sig ejendomsretten til den solgte vare indtil fuldstændig betaling af købsprisen. Ved erhvervsdrivende forbeholder sælger sig ejendomsretten til den solgte vare indtil fuldstændig betaling af alle fordringer i et løbende forretningsforhold.

(2) Ved misligeholdelse af aftalen fra kundens side, især ved forsinket betaling, forkerte oplysninger fra kunden mht. soliditet eller hvis der indgives konkursbegæring, er sælger – evt. efter fastsættelse af en frist – berettiget til at hæve købet og forlange udlevering af varen, såfremt kunden endnu ikke eller ikke fuldstændigt har erlagt modydelsen.

(3) Den erhvervsdrivende er berettiget til at videresælge varen ved ordentlig forretningsgang. Han tiltransporterer sælger allerede nu alle fordringer svarende til det fakturabeløb, der tilkommer ham ved videresalg til tredjemand. Sælger accepterer transporten. Efter transporten er den erhvervsdrivende bemyndiget til at inddrive fordringen. Sælger tager forbehold for selv at inddrive fordringen, hvis den erhvervsdrivende ikke efterkommer sine betalingsforpligtelser rettidigt og kommer i restance.

(4) Sælger forpligter sig til på kundens forlangende at frigive evt. sikkerheder, såfremt den værdi, der kan realiseres af sikkerhedsstillelserne, overstiger de fordringer, der skal stilles sikkerhed for, med mere end 10 %. Det påhviler sælger, at afgøre hvilke sikkerheder der frigives.

§ 4 Vederlag

(1) Den opførte købspris er bindende. Købsprisen indeholder den lovbestemte moms. De ved forsendelse desuden opstående forsendelsesomkostninger kan findes i Overblik over forsendelsesomkostninger/leveringsbegrænsninger. Omkostninger for emballering er allerede indeholdt i forsendelsesomkostningerne.

(2) Kunden forpligter sig til at betale den samlede pris inden for 14 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen pr. mail eller af fakturaen. Efter at denne frist er udløbet, kommer kunden i restance.

Hvis kunden ønsker »køb på faktura«, forpligter kunden sig afvigende fra punkt 1 at betale den samlede pris inden for 10 dage efter modtagelsen af fakturaen. Efter at denne frist er udløbet, kommer kunden i restance.

(3) Kunden er kun berettiget til modregning, hvis hans modkrav er konstateret retskraftigt, godkendt eller ikke bestrides af sælger. Retten til modregning af aftalemæssige eller andre krav fra indledning eller gennemførsel af dette kontraktforhold forbliver uberørt heraf. Kunden kan kun udøve en tilbageholdsret, hvis hans modkrav beror på samme kontraktforhold.

(4) Kunden accepterer, at fakturaen vil blive overført elektronisk til den e-mailadresse, der er angivet i ordren, eller at den kan downloades online; undtagelsesvis kan kunden anmode om fremsendelse i papirform.

§ 5 Betalingsmuligheder

(1) Kunden kan vælge mellem forskellige betalingsmetoder, hvorved der altid tilbydes en udbredt og gratis betalingsmetode. Sælger forbeholder sig retten til at udelukke enkelte betalingsmetoder. De konkret tilgængelige betalingsmetoder er udelukkende baseret på valgmulighederne på vores hjemmeside under bestillingsprocessen; den efterfølgende præsentation giver dig ikke ret til en bestemt betalingsmetode, hvis denne ikke vises under bestillingsprocessen.

(2) Ved betaling pr. PayPal skal kunden tilmelde sig på www.paypal.com. Her gælder brugsbetingelserne for paypal.com.

(3) Ved betaling pr. efterkrav betaler kunden direkte til forsendelsesvirksomheden.

(4) Ved køb på faktura vil kunden i forbindelse med bestillingsprocessen blive informeret om de gældende Særlige salgs- og leveringsbetingelser og skal så udtrykkeligt give sit samtykke til dem.

(5) Oplysninger, vedrørende evt. omkostninger i forbindelse med det valgte betalingsmiddel, finder du i vores Kundeoplysninger og i oversigten Betalingsmidler på vores hjemmeside.

§ 6 Forsendelse

(1) Sælger leverer udelukkende til de i Overblik over forsendelsesomkostninger (leveringsbegrænsninger) opførte lande.

(2) Leveringsfristen for levering angives på den pågældende tilbudsside. Leveringsfristen begynder (afhængig af den vagte betalingsmetode) iht. stk. 3 til 5.

(3) Ved betaling pr. forudbetaling/bankoverførsel eller PayPal begynder leveringsfristen en dag efter pengeanvisning. Ved alle andre betalingsmetoder begynder fristen en dag efter bestillingen.

(4) Hvis fristens begyndelse eller slut falder på en lørdag, søndag eller helligdag, så forskydes fristens begyndelse/slut til den efterfølgende arbejdsdag.

(5) Oplysninger, vedrørende leveringsfristen ved levering uden for Tyskland, findes i Kundeoplysninger og i oversigten Forsendelsesomkostninger.

(6) Med hensyn til forbeholdet for egen rettidig og korrekt leverance henviser sælger til § 2 stk. 4 i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

(7) Sælger er berettiget til at foretage dellevering, såfremt en dellevering under hensyntagen til hans interesser med rimelighed kan forlanges. Der opstår herved ingen meromkostninger for kunden.

§ 7 Lovbestemt fortrydelsesret

(1) Oplysninger om den lovbestemte fortrydelsesret findes i Kundeoplysningerne.

(2) Yderligere ikke-bindende henvisninger vedrørende returnering:

Med hensyn til returnering af varen/varerne kan du benytte dig af vores RETUR-proces, som du kan finde her.

Betingelserne nævnt i denne paragraf, er ikke en forudsætning for en effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

§ 8 FRIVILLIGT UDVIDET 100 DAGES RETURNERINGSRET

((1) Forbrugere kan returnere de modtagne varer til os inden for 100 dage efter modtagelsen uden at give en grund. Rettidig afsendelse af varerne er tilstrækkelig til at overholde fristen. Forudsætningen for at udøve den frivillige ret til retur er imidlertid, at varerne er i deres oprindelige tilstand, komplette og ubrugte. Varerne skal returneres uden beskadigelse og i korrekt emballage, inklusive alle etiketter og transportbeskyttelsesmaterialer. Så vidt det er rimeligt, skal emballagen til videresendelsen bruges til returnering.

Returneringen skal ske til følgende adresse:

Bergfreunde GmbH Peter-Schaufler-Straße 18 72108 Rottenburg, Tyskland

(2) Returomkostninger:
Returomkostningerne bæres af forbrugeren. Du kan finde flere oplysninger om returformerne her. Købsprisen refunderes via den betalingsmetode, der anvendes til den oprindelige betalingsmetode, senest 30 dage efter vi har modtaget de returnerede varer.

(3) Den for forbrugere gældende lovbestemte fortrydelsesret berøres ikke af overholdelsen af reglerne til den frivilligt indrømmede returneringsret og består uafhængigt af dette. Såvel den ovenfor nævnte fortrydelsesret som også de øvrige lovbestemte mangelsbeføjelser berøres ikke af de ovennævnte bestemmelser for den frivilligt indrømmede returneringsret.

§ 9 Risikoovergang

(1) Ved forbrugere overgår risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af den solgte vare også ved forsendelseskøb ved udlevering af varen til forbrugeren.

(2) Ved erhvervsdrivende overgår risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af den solgte vare med udlevering, ved forsendelseskøb med udlevering af varen til den speditør, fragtfører eller andre personer eller virksomheder, der skal udføre forsendelsen, til den erhvervsdrivende.

(3) For overdragelsen er det ligegyldigt, om kunden er forsinket med modtagelsen.

§ 10 Mangelsansvar

(1) Kunden har en lovbestemt mangelsbeføjelse, som modificeres iht. §§ 10,11 i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

(2) Bestilte varer kan, inden for rammerne af det rimelige, afvige ubetydeligt fra de i internettet præsenterede varer. Der henvises til § 2 stk. 1 i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

(3) Forbrugere kan vælge, om de forlanger en erstatningsleverance ved reparation eller omlevering. Sælger er berettiget til at nægte typen af den valgte erstatningsleverance, hvis den kun er mulig med uforholdsmæssige omkostninger og såfremt den anden type af erstaningsleverance er uden alvorlige ulemper for forbrugeren. Ved virksomheder yder sælger ved en mangelfuld vare efter eget valg først erstatningsleverance ved reparation eller omlevering.

(4) Hvis erstatningsleverancen slår fejl, kan kunden principielt efter eget valg forlange et nedslag i købsprisen (afslag), gøre hævebeføjelse gældende (hævning) eller forlange skadeserstatning i stedet for ydelsen. Ved kun ubetydelige mangler har kunden – under hensyntagen til begge parters interesser – ingen hævningsret. I stedet for skadeserstatning kan kunden forlange erstatning af forgæves afholdte omkostninger iht. § 284 BGB, som han har haft og med rimelighed kunne have i forventning af modtagelsen af varen. Hvis kunden vælger skadeserstatning i stedet for ydelse, så gælder ansvarsbegrænsningerne iht. § 9 stk. 1 i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

(5) Erhvervsdrivende skal inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af varen meddele sælger åbenlyse mangler på den leverede vare; ellers er det udelukket at gøre et mangelsansvar gældende. Det er tilstrækkelig at afgive / sende meddelelsen rettidigt for at overholde fristen. For købmænd gælder § 377 HGB.

(6) Hvis kunden er erhvervsdrivende, gælder som produktets beskaffenhed principielt kun sælgers produktbeskrivelse som aftalt. Producentens pressemeddelelser, anbefalinger eller reklamer udgør ingen aftalemæssig beskaffenhed af varen.

(7) Garantiperioden for forbrugere er på 2 år fra levering af varen. Afvigende herfra er garantiperioden for erhvervsdrivende på 1 år fra leveringstidspunktet. Ved brugte ting er garantiperioden ligeledes 1 år fra levering af varen. En-års garantiperioden gælder ikke, hvis sælger kan bebrejdes grov uagtsomhed, desuden ikke ved legems- og helbredsskader, der kan tilregnes sælger, og hvis kunden mister livet, i tilfælde af en garanti samt i tilfælde af en regres ved manglende levering iht. §§ 478, 479 BGB. Sælgers ansvar iht. produktansvarsloven forbliver uberørt heraf.

(8) Afvigende fra stk. 7 gælder den regelmæssige forældelsesfrist, hvis sælger svigagtigt har fortiet en mangel.

(9) Sælger afgiver over for køber ingen garantier i retlig forstand, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt. Producentgarantier forbliver uberørt heraf.

§ 11 Ansvarsbegrænsninger

(1) Ved let uagtsomme pligtforsømmelser begrænses ansvaret til den iht. varens art forudsigelige, kontrakttypiske, umiddelbare gennemsnitsskade. Dette gælder også ved let uagtsomme pligtforsømmelser forårsaget af sælgers lovmæssige repræsentanter eller medhjælpere. Sælger er ikke ansvarlig ved let uagtsom krænkelse af uvæsentlige kontraktpligter. Han er derimod ansvarlig for krænkelsen af kundens væsentlige retspositioner. Væsentlige retspositioner er sådanne, som aftalen skal indrømme køber iht. aftalens indhold og formål. Sælger er desuden ansvarlig for krænkelsen af forpligtelser, hvis opfyldelse først muliggør en korrekt gennemførsel af aftalen og hvor kunden må have tillid til, at de overholdes.

(2) De nærværende ansvarsbegrænsninger gælder ikke ved krav fra kundens side på grund af garantier og/eller produktansvar. Desuden gælder ansvarsbegrænsningerne ikke ved svig, ved krænkelse af væsentlige kontraktpligter samt ved legems- og helbredsskader, som må tilregnes sælger eller hvis kunden mister livet.

(3) Sælger er kun ansvarlig for hans egne indhold på online-shoppens hjemmeside. Såfremt der via links muliggøres adgang til andre hjemmesider, er sælger ikke ansvarlig for de fremmede siders indhold, der vises der. Han tilegner sig ikke de fremmede siders indhold. Såfremt sælger har kendskab til ulovlige indhold på eksterne hjemmesider, vil han omgående spærre adgangen til disse sider.

§ 12 Afsluttende bestemmelser, mægling i tvistigheder

(1) Det er Forbundsrepublikken Tysklands ret, der finder anvendelse. Ved forbrugere, som ikke indgår aftalen i forbindelse med arbejds- eller erhvervsmæssige formål, gælder dette lovvalg kun får så vidt, at den indrømmede beskyttelse ikke fratages af tvingende regler i det land, hvor forbrugeren normalt opholder sig. Bestemmelserne i UN-købeloven anvendes ikke. § 14 stk. 12 tysk TDSG forbliver uberørt.

(2) Hvis kunden er erhvervsdrivende, juridisk person, der er omfattet af offentlig ret eller offentlig-retlig særformue, er værneting for alle tvister i forbindelse med denne aftale den domstol, der er kompetent på sælgers forretningssted, såfremt der ikke er angivet et påbudt værneting. Sælger er dog også berettiget til at anlægge sag mod købmanden i den retskreds, hvor han har bopæl eller forretningssted. Kompetancen af et påbudt værneting forbliver uberørt heraf.

(3) Vi er forpligtet til at oplyse dig om, at den Europæiske Kommission har oprettet en online-platform mhp. den såkaldte onlinetvistbilæggelse (OTB). Denne platform kan hentes med følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. I denne forbindelse er vi desuden forpligtet til at meddele dig vores e-mail-adresse. Den er: service@bergfreunde.dk.

(4) Vi bestræber os altid på at løse tvister med kunden mht. indgåede aftaler i mindelighed. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at deltage i en alternativ bilæggelse af tvister (iht. tysk VSBG) og desværre ikke tilbyder vores kunder at deltage i sådan en procedure.

Yderligere oplysninger:


Udgave 4.Kunnen 2022

€ 5 straks
Til din næste bestilling
Nej, tak.